ملکا ذکر توگویم که تو پاکی و خدایی

نروم جزبه همان ره که تو ام راهنمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 

 صفحه اصلی Home

 

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده

بنام خدا بخشنده مهربان

(پیام خدای مهربان به مردم ایران)

فهرست مطالب

لزوم تحقیق

 

 

لزوم تحقیق

فهرست مطالب (Top )        

خداي متعال به انسانها چشم و گوش و عقل داده است كه با آنها تحقيق و پژوهش كنند و راه راست را بيابند.  در قرآن كريم دستورخداي بزرگ به انسانها اين است كه ازهيچ چيزي كوركورانه و از روي جهل نبايد تبعيت كنند:

 [17:36]  ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسءولا

[17:36]  هيچ خبري را نپذير، مگر آنكه خودت درباره صحت آن تحقيق كني. من به تو شنوايي، بينايي و عقل داده ام و تو مسئولي از آنها استفاده كني.

 بدون ترديد آيه فوق عالي ترين دستوري است كه براي گسترش پژوهش و علم صادرشده است.  تمام ترقي هاي علمي انسانها منوط به پيروي ازاين آيه بسيارمهم و كليدي قرآن است.  مطابق اين آيه پيروي و تقليد كردن ازكسي بدون علم و آگاهي حرام است.  قرآن كريم وضعيت اسف بارآن قومي را بيان مي كند كه درروزقيامت بخاطرپيروي ازبزرگان و پيشوايان ديني شان ازراه حق منحرف شدند وبه آتش دوزخ افتادند.  آنان خواهند گفت كه سادات و پيشوايان ما مارا گمراه كردند.  ولي اين عذروبهانه آنها پذيرفته نخواهد شد و به آنها گفته خواهد شد كه آيا بشما چشم و گوش و عقل داده نشده بود؟  پس چرا ازآنها استفاده نكرديد:

 [33:66]  يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا

[33:67]  وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا

[33:66]  در روزي كه به دوزخ انداخته شوند، خواهند گفت: "آه، اي كاش از خدا اطاعت مي كرديم و از رسول اطاعت مي نموديم."

[33:67]  آنها همچنين خواهند گفت: "پروردگار ما، ما از سادات و پيشوايان خود اطاعت كرده ايم، اما آنها ما را گمراه كردند.

هيچگونه بهانه اي براي تحقيق و پژوهش در دين و يافتن راه راست پذيرفته نخواهد شد.  اگركسي بگويد كه من وقت نداشتم يا مشغله هاي زندگي مانع از آن شد كه دردين به تحقيق وپژوهش بپردازم وبنابراين برايم راحتر آن بود كه ازسادات و پيشوايان ديني خود پيروي كنم، اين عذراو پذيرفته نخواهد شد.  زيرا براي او صرف وقت دراموراين دنيا مهمتر ازجهان ابدي است. چنين فردي اگردرامريكا بدنيا مي آمد بطور يقين مسيحي مي شد و اگردرژاپن بدنيامي آمد مذهب بودايي را انتخاب مي كرد واگردرمصرمتولد مي شد مذهب سني را برميگزيد و اگردرايران متولد مي شد مذهب شيعه را مي پذيرفت. زيرا او اراده اي ازخود ندارد و خود را تسليم سنتها وآداب و رسوم حاكم برجامعه كرده است.  بنابراين تحقيق وپژوهش كردن درامورديني برهرفردي ضروري است. زيرا خداي متعال درآيه فوق گروه خاصي را مخاطب قرارنداده است بلكه همه انسانها مخاطب پروردگارآسمانها و زمين است.

درقرآن مجيد آيات گرانقدري وجود دارد كه كليه انسانها را به نظرافكندن، پژوهش كردن، و فكركردن دراموروپديده هاي جهان هستي دعوت مي نمايند.  بياييد با هم به برخي ازاين آيات توجه كرده درمورد آنها عميقا فكركنيم:

[22:46]  افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او ءاذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

[22:46]  آيا در زمين سير نكردند تا عقل خود را براي فهميدن و گوش خود را براي شنيدن به كار برند؟ درحقيقت، كوري واقعي كوري چشم نيست، بلكه كوري قلب در درون سينه هاست.

 [3:137]  قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين

[3:137]  سوابق گذشتگان براي عبرت شماست؛ در زمين سير کنيد و عاقبت کافران را ببينيد.

 

[16:36]  ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضللة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين

[16:36]  ما براي هر جامعه اي رسولي فرستاديم، مي گفت: "خدا را بپرستيد و از پرستش هرگونه بتي اجتناب کنيد." پس از آن، بعضي را خدا هدايت کرد، در حالي که بعضي ديگر به گمراهي محکوم شدند. در زمين بگرديد و عاقبت تکذيب کنندگان را ببينيد.

 [80:24]  فلينظر الانسن الى طعامه

[80:24]  بگذار انسان غذاي خود را در نظر بگيرد!

[86:5]  فلينظر الانسن مم خلق

[86:5]  بگذار انسان در آفرينش خويش بينديشد.

[88:17] أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

[88:18] وإلى السماء كيف رفعت

[88:19] وإلى الجبال كيف نصبت

[88:20] وإلى الأرض كيف سطحت

[88:17]  چرا به شتران و چگونگي آفرينش آنها نمي انديشند؟

[88:18]  و آسمان و اينكه چگونه برافراشته شد.

[88:19]  و كوه ها و اينكه چگونه بنا شدند.

[88:20]  و زمين و اينكه چگونه ساخته شد.

همه آيات زيباي فوق انسان را به پژوهش و تدبردراموروپديده هاي جهان هستي مي خوانند. خداي متعال بهترين روش را براي يافتن راه درست و خوشبختي درقرآن معرفي مي نمايد.  اين روش مبتني برپژوهش و تحقيق است بد ين معني كه مي بايستي اقوال مختلف را شنيد وازبهترين آنها پيروي كرد:  

 [39:17]  والذين اجتنبوا الطغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد

[39:18]  الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدهم الله واولئك هم اولوا الالبب

 

[39:17]  و اما كساني كه از پرستش تمام معبودان دست بردارند و خود را كاملا تنها به خدا اختصاص دهند، لياقت خوشبختي را دارند. به بندگان من مژده بده.

[39:18]  آنها كساني هستند كه تمام كلمات را مي سنجند، سپس از بهترين پيروي مي كنند. اينان كساني هستند كه خدا هدايت كرده است؛ اينان كساني هستند كه صاحب هوش و ذكاوتند.

بنابرآيه فوق تقليد كوركورانه دردين نفي شده است و انسان بايد كليه مطا لب ديني را قبل ازقبول كردن و پيروي ازآنها بسنجد و درموردشان تامل و تدبركند. اي مردم همه ما براي كليه اعتقاداتمان مسئوليم.  بياييد كه از اين هداياي گرانقدرالهي كه همان بينايي، شنوايي، و قدرت تفكر است به نحو مطلوب استفاده كنيم تا راه راست را بيابيم و بسوي خدا حركت كنيم. 

حمد و سپاس خدایی را سزاست که پروردگار عالمیان است.

 

فهرست مطالب (Top )